تبلیغات
هر آنچه از برق می خواهید - آزمونهای تابلو ها
آزمونهای تابلو ها

توصیه‌های قبل از آزمایش

آزمایشهای زیر از نوع آزمون نوعی می‌باشند.

حد فواصل مجاز برای آزمایش بصورت زیر تعریف می‌شود :

1-5-1- تجهیزات فشار ضعیف با مقادیر ولتاژ نامی تا 1000 ولت متناوب و تا 1200 ولت مستقیم وسایل آزمایش (كره ، انگشت فلزی ، سیم و غیره) نباید قسمتهای برقدار یا قسمتهای متحرك لمس شود.

1-5-2- تجهیزات فشار قوی با مقادیر نامی ولتاژ بالای 1000 ولت متناوب و 1200 ولت مستقیم هنگامیكه وسایل آزمون در جای نامطلوب قرار می‌گیرند، تجهیزات باید قادر به تحمل ولتاژ آزمون بكار رفته برای تجهیزات باشند.

1-6- آزمونها

1-6-1 اولین رقم مشخصه (رقم صفر) هیچ آزمونی نیاز نمی‌باشد.

1-6-2- آزمون برای وقتی كه اولین رقم مشخصه یك باشد.

آزمایش بوسیله كره‌ای به قطر 5/52 میلیمتر و با نیروی حدود %10+50 نیوتن صورت می‌گیرد اگر كره نتواند تماسی با قسمتهای متحرك و یا باردار داخل تابلو داشته باشد آزمایش موفقیت‌آمیز خواهد بود.

 

1-6-3- آزمون برای وقتی كه اولین رقم مشخصه دو باشد

این آزمون در دو مرحله الف و ب انجام می‌شود :

الف) آزمایش با استفاده از انگشت تماس فلزی ، مطابق شكل (1-1) انجام می‌شود. این انگشت فلزی به یك لامپ رشته‌ای وصل شده است برای تجهیزات فشار ضعیف، منبع تغذیه حداقل 40 ولت ، بطور سری با یك سرانگشت فلزی متصل شده و قطب دیگر آن به قسمتهایی كه انتظار برق‌دار بودن آنها در حالت عادی می‌باشد، اتصال دارد برای تماس انگشت فلزی به قسمتهای تابلو نباید نیروی بیشتر از 10 نیوتن بكار رود.

حفاظت موقعیت رضایتبخش خواهد بود كه وقتی سعی می‌شود با قسمتهای لخت برق‌دار و یا قسمتهایی كه عایق آنها كافی نمی‌باشند (قسمتهایی كه با رنگ، لعاب یا ضدزنگ پوشیده شده و یا با اكسیداسیون حفاظت شده‌اند) تماس حاصل شود ، لامپ روشن نشود.

در مورد تجهیزات فشار قوی فواصل كافی با آزمایش دی‌الكتریك و یا بوسیله اندازه‌گیری فواصل باید درنظر گرفته شود.

ب) سعی شود كه یك كره به قطر 5/12 میلیمتر و با نیروی %10+30 نیوتن را به داخل تابلو وارد كرد آزمایش وقتی موفقیت‌آمیز خواهد بود كه این كره
نتواند با قسمتهای برق‌دار و یا قسمتهای متحرك تماسی حاصل كند.

 

1-6-4- آزمون برای وقتی كه اولین رقم مشخصه 3 باشد.

آزمایش با یك سیم فولادی به قطر 5/2 میلیمتر انجام می‌شود و نیروی بكار
رفته حدود %10+3 نیوتن است و باید دقت شود كه سیم فولادی دارای برآمدی نباشد و كاملاً مستقیم باشد.

آزمایش وقتی موفقیت‌آمیزاست كه نتوان سیم فولادی رابداخل تابلو وارد كرد.

 

1-6-5- آزمون برای وقتی كه اولین رقم مشخصه 4 باشد.

آزمایش با یك سیم فولادی به قطر 1 میلیمتر انجام می‌شود و نیروی بكار رفته حدود %10+1 نیوتن خواهد بود سیم انتخاب شده نباید دارای برآمدگی و
انحناء باشد.

هنگامیكه نتوان سیم فولادی را وارد تابلو كردآزمایش موفقیت‌آمیز خواهد بود.

1-6-6- آزمون برای وقتی كه اولین رقم مشخصه 5 باشد.

آزمایش توسط وسیله‌ای كه در شكل (1-2) نمایش داده شده است انجام گیرد. در این شكل اطاقك بسته‌ای وجود دارد كه در آن پودر تلق، با استفاده از یك جریان هوا دمیده می‌شود. پودر تلق استفاده شده باید از یك صافی مشبك
مربع شكلآ كه قطر سیمهای آن 50 میكرون و پهنای بین سیمهای آن 75 میكرون است عبور نماید، مقدار این پودر حدود 2 كیلوگرم برای هر متر مكعب از اطاقك آزمایش است. این پودر نباید بیش از 20 مرتبه برای آزمایش بكار رود.

وسیله مورد آزمایش در داخل اطاقك آزمایش آویزان شده و بوسیله یك پمپ تخلیه ، اختلاف فشاری معادل حداكثر 200 میلیمتر آب بین داخل و خارج تابلو ایجاد می‌شود. اگر حجم هوای كشیده شده به داخل تابلو تحت آزمایش، 80 برابر حجم آن باشد، آزمایش پس از دو ساعت متوقف می‌شود. اگر حجم هوای كشیده شده با نرخ كمتر از 40 برابر حجم تابلو بر ساعت باشد، آزمایش تا حدود 8 ساعت ادامه پیدا می‌كند. آزمایش وقتی موفقیت‌آمیز است كه در بازرسی از تابلو پودر تلق در تابلو جمع نشده باشد و قابلیت نفوذ مقدار پودر تلق موضوعی است كه بیشتر به توافق سازنده و استفاده‌كننده بستگی دارد.